PELASTUSLAKI

Pelastuslaki 379/2011 11. luku

Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta:

1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia;

2) varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa;

3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia;

4) rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia;

5) osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen.

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta

Sen lisäksi, mitä pelastuslaissa (379/2011) säädetään, rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että tässä asetuksessa säädetyt väestönsuojan teknisiä ominaisuuksia ja väestönsuojan laitteiden kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

 

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta

Sen lisäksi, mitä pelastuslaissa (379/2011) säädetään, rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että tässä asetuksessa säädetyt väestönsuojan teknisiä ominaisuuksia ja väestönsuojan laitteiden kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista

Tässä asetuksessa säädetään pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) 4 §:n 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen väestönsuojien rakentamisessa ja varustamisessa käytettävien laitteiden ja tuotteiden ominaisuuksille, toiminnalle ja käyttötavalle asetettavista vaatimuksista sekä tuotteista annettavista tiedoista, tuotteiden käyttö-, huolto- ja asennusohjeista sekä tuotteisiin tehtävistä merkinnöistä.

Väestösuojan varusteet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön materiaaliluettelo: Yritys-,laitos- sekä talosuojelun materiaalin määrävahvuus

 

Väestösuojan tyhjentäminen

Väestönsuoja tulee saattaa käyttökuntoon 72 tunnissa. Viranomaiset voivat määrätä suojan
kuntoon laiton lyhyemmässäkin ajassa. Jotta suoja saataisiin määräyksen jälkeen mahdollisimman
nopeasti käyttökuntoon, tulee tyhjentäminen ja käyttökuntoon valmistelu suunnitella etukäteen. Suojamies järjestää myös käyttöönottokoulutusta suojan käyttöönottoon liittyen.

Väestösuojan vuosihuollon tsekkauslista

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vuosihuoltopöytäkirja.